2. Zdravotní stav migrantů a etnických menšin a jeho determinanty

Z Czech Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Příklady relevantních témat: 
Informace dostupné z oficiálních statistik (výběrová šetření, výzkumy, klinické záznamy     
atd.) týkající se  etnického původu.
Poznatky a informace  o zdraví migrantů a etnických menšin podle skupin nemocí.
Kvalitativní a kvantitativní výzkumy, otázky validity; relevantní teorie.
Metodologické otázky.

Informace o zdravotním stavu cizinců v ČR jsou velmi omezené. Poskytují pouze neúplný obraz o stavu zdraví a zdravotních problémech zvyšujícího se počtu migrantů. Ještě méně objektivních údajů máme o faktorech, které zdravotní stav ovlivňují. I přes tato omezení však existuje řada poznatků, které ukazují na zdravotní problémy některých skupin cizinců v ČR.

Zdroje poznatků o zdravotním stavu cizinců / Information Sources

a) Oficiální statistiky / routinne statistics

b) Výzkumy a výběrová šetření/ research and sample surveys

Ad a) V ČR se ve většině rutinních statistik nevykazují cizinci jako specifická kategorie. Výjimku tvoří některé nemoci jako jsou infekční nebo psychiatrické nemoci. Poznatky o stavu zdraví migrantů můžeme nepřímo vysuzovat z údajů o zdravotní péčí, která je cizincům poskytována. Do této statistiky však nejsou zahrnováni všichni cizinci, legálně pobávající v ČR. Ti, kteří čerpají zdravotní péči v rámci veřejného zdravotního pojištění, ať už jako cizinci s tvalým pobytem nebo jako zaměstnanci, nejsou zvlášť sledováni. Sleduje a vykazuje se jenom péče poskytována v rámci smluvního/komerčního zdravotního pojištění, péče hrazená českým státem anebo samotnými cizinci. Využití těchto statistik pro popis zdraví cizinců jako celku je proto velmi omezené.

Ad b) Počátky výzkumů sahají do 80. let minulého století, kdy byla provedena ojedinělá studie zdravotního stavu Vietnamců a Kubánců v ČR. Po roce 1989 se migrační situace radikálně proměnila a toto téma se stalo mnohem aktuálnější. V průbehu posledních 15-ti let bylo provedeno několik výzkumných studií, které byly zaměřeny na na zdravotní a sociální aspekty migrace. Lze je rozdělit do 2 etap:

1.etapa: V devadesátých letech bylo provedeno několik studií, z nichž byla svým způsobem unikátní studie o zdraví, adaptaci a integraci Volyňských Čechů přesídlených z Ukrajiny a Běloruska. Studie prováděli pracovníci 3. LF UK Praha, katedry geografické medicíny, pod vedením MUDr. Libuše Nesvadbové (viz. Závěrečná zpráva z výzkumu IGA MZ ČR 3621- 3: Nesvadbová a kol.Studie zdravotního stavu a sociální problematiky ekonomických migrantů v létech 1996-1999). Toto pracoviště, které je zárověň pracovištěm oddělení cestovní medicíny FN Královské Vinohrady se jako jediné v ČR věnuje problematice zdraví cizinců dlouhodobě. Více zde [1]

2. etapa: V průběhu let 2001 - 2005, a to především v rámci výzkumných aktivit Institutu zdravotní politiky a ekonomiky (IZPE). V tomto období byla tématu zdraví a péče o zdraví migrantů věnována již systematičtější pozornost. Bylo provedeno několik na sebe navazujících výzkumů, které měly podobu jak kvantitaivních dotazníkových šetření, tak i kvalitativních výzkumů, postavených na hloubkových rozhovorech s představiteli různých skupin cizinců.

Zdravotní stav podle oficiálních statistik . Health status of migrants in routine statistics

Zdravotní stav migrantů ve světle výzkumných studií. Health status of migrants in the ligt of research studies

Health status of migrants in the Czech Republic

Literatura. Literature

Osobní nástroje