4. Dostupnost zdravotní péče

Z Czech Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Příklady relevantních témat:

Spotřeba zdravotní péče (primární, sekundární) ve vztahu k potřebám 
specifických skupin. Výsledky výzkumů vztahující se    
k dostupnosti zdravotní péče a k nejdůležitějším překážkám v dostupnosti
jako jsou: jazykové problémy, nedostatek informací  
o existujících službách, nedůvěra, kulturní a náboženské bariéry; modely   
vysvětlující rozdíly mezi majoritní populací a 
migranty či etnickými menšinami.


Dostupnost zdravotní péče je schopnost zdravotnického systému uspokojovat zdravotní potřeby obyvatelstva cestou zavedených postupů a prostřednictvím existujících zdravotnických služeb, určených k tomuto účelu. Dostupnost zdravotní péče je výrazně ovlivňována sociálním postavením jednotlivce. Je proto zvláště důležité zajistit dostupnost zdravotní péče znevýhodněným a vulnerabilním skupinám, ke kterým patří také migranti a příslušníci etnických menšin. Pro migranty a menšinové obyvatelstvo je charakteristické, že jejich vzorce chování a zdravotní potřeby se od majoritní společnosti liší. Pokud tato specifika nejsou respektována a zdravotnické služby nejsou přizpůsobeny potřebám migrantů, nelze tyto služby považovat za zajištěné. Důsledkem může být zhoršování zdravotního stavu migrantů, nárůst invalidity a nelze vyloučit ani předčasná úmrtí.

Zdravotní politika ve vztahu k migrantům se v jednotlivých zemí EU liší, a tak problémy s dostupností zdravotní péče pro migranty nabývají v jednotlivých zemích svoji specifickou podobu. V rámci publikační aktivity WHO Observatory Group vznikla přehledová studie o dostupnosti zdravotní péče pro migranty v zemích EU. Obsahuje obecnou část zdůrazňující potřebu věnovat zvýšenou pozornost této problematice v rámci celé EU a tři další články, které jsou zaměřeny na popis a podrobnou analýzu vývoje zdravotní politiky ve vztahu k migrantům v Nizozemí, Itálii a Španělsku. Tyto země uplatňují velmi rozdílné přístupy. Celou studii naleznete zde Migration and health in EU health systems


Dostupnost zdravotního pojištění pro cizince v ČR/Access to health insurance for foreigners inthe CR

Veřejné zdravotní pojištění, které garantuje zdravotní péči ve stejném rozsahu jako u domácí populace, je k dispozici v závislosti na pobytovém statusu, zaměstnání a zemí původu. Podrobněji viz [[1]]

Z dostupných statistik nelze zjistit počet cizinců pojištěných ve veřejném zdravotním pojištění. Nicméně cca 240 000 cizinců (více než polovina všech migrantů v ČR) jsou v zaměstnaneckém poměru a tudíž jsou zahrnuti do veřejného zdravotního pojištění. Ze zbývající části, tj. okolo 40% všech cizinců, přesně nezjistitelná avšak dle odhadů relativně významná část, je rovněž zahrnuta do veřejného zdravotního pojištění z důvoduu trvalého pobytu či příslušnosti k EU. Na základě dostupných údajů lze odhadnout, že necelá čtvrtina (odhadem okolo 100 tis.) cizinců je odkázána na komerční zdravotní pojištění, které negarantuje pokrytí veškeré nezbytné zdravotní péče. Podrobněji viz [[2]]

Související legislativa

Seznam zákonů k dostupnosti zdravotní péče . List of the legal norms related to the accessibility of the health care

Literatura

Zde najdete seznam a stručnou anotaci výzkumných studií a dalších literárních pramenů, které jsou zaměřeny na různé aspekty dostupnosti zdravotní péče pro cizince v ČR.

Osobní nástroje