Děti a mládež

Z Czech Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Počty cizinců v ČR ve věku do 19 let.

K 31.12. 2006 pobývalo na území ČR 37 661 dětí a mládeže do 19 let s povolením k pobytu delším než 1 rok.

Z tohoto počtu pocházelo 31 695 osob ze třetích zemí, 6 486 osob ze zemí EU. Nejvíce jsou v této věkové kategorii zastoupeni Vietnamci 11 801, Ukrajinci 8 031, Slováci a Rusové. Počet narozených dětí cizinců v ČR se každoročně zvyšuje.


Počty živě narozených dětí – cizinců v ČR v letech 1996 – 2006

1996   1997    1998   1999   2000   2001   2002    2003  2004   2005   2006
651    647    939   1 028   1 036   888   1 154   1 276  1 352   1 518  1 725

Počet dětí, žáků a studentů -cizinců ve školách v ČR

Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školy v České republice 45.987 dětí, žáků a studentů - cizinců. Více než polovinu z nich (zhruba 25 tisíc) tvořili studenti vysokých škol, více než čtvrtina pak navštěvovala základní školu, 6 % mateřskou a 12 % některý druh střední školy. Toto rozložení se podstatně lišilo od rozložení českých studentů a žáků. Ze všech téměř 2 050 tisíců studujících občanů ČR studovalo vysokou školu 15 % osob, některý z typů střední školy téměř 30 % osob, přes 40 % bylo na základní škole a necelých 15 % ve škole mateřské. Z tohoto srovnání vyplývá, že cizinci výrazně více studovali na vysoké škole a výrazně méně na středních školách. Možnost studovat na vysokých školách v České republice využívají zejména studenti ze Slovenska, Ruska, Ukrajiny, Vietnamu a Velké Británie. Fakt, že tak málo cizinců navštěvuje střední školu lze interpretovat v souvislosti s počty dětí v mateřských a základních školách: jedná se zřejmě o děti dlouhodobě nebo trvale usazených cizinců, většinou mladých, kteří se v ČR začali usazovat a zakládat rodiny ve výraznější míře až od 90. let. Jejich děti jsou ještě v nižších typech škol, do věku středních škol teprve dorůstají. Ddůkazem pro toto tvrzení je i pozvolný nárůst počtu zahraničních studujících na těchto školách od roku 2002/03.

Naprostá většina dětí cizinců v mateřských i základních školách pochází z Vietnamu (36 % všech cizinců v mateřských školách, 28 % na školách základních). 18 % dětí v mateřských školách a 22 % žáků škol základních mělo státní občanství Ukrajiny. Vyšších počtů dosahovali dále děti a žáci se státním občanstvím Slovenska (16 % dětí, 18 % žáků) a Ruska (6 % dětí, 7 % žáků).

Na středních školách bylo oproti loňskému roku rovněž nejčetnějším státní občanství Vietnamu (1 310 osob), až za ním následovali občané Ukrajiny (23 % všech cizinců na středních školách, 1 263 osob), dále pak občané Slovenska (15 %) a Ruska (11 % zahraničních studentů na středních školách).

Na vyšších odborných školách studovalo 304 cizinců, 64 % z nich pak formou denního studia. Cizinci tvořili 1% všech studentů vyšších odborných škol, nejčastěji se jednalo o občany Slovenska (61 % všech cizinců na VOŠ).

Vysoké školství je oblastí vzdělávání, ve kterém studuje nejvíce cizinců. Cizinci studují především v bakalářských a magisterských studijních programech, a to prezenční formou. Např. v akademickém roce 2006/07 tvořili 7,6 % všech studentů vysokých škol. Nnejčastěji se jednalo o zahraniční studenty ze Slovenska (16 503 osob, 67 % cizinců na VŠ), Ruska (1.089 osob, 4 % cizinců na VŠ), Ukrajiny (760 osob, 3 %), Vietnamu (576 osob, 2 %) a Velké Británie (419 osob, 2 %). Nejvíce cizinců studovalo na vysokých školách v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci.

Pomůckou při zvládání interkulturní problematiky ve školách je server www.czechkid.cz, který se hravou formou snaží seznámit s mentalitou a kulturou dětí z odlišných etnik Czechkid

Hofírek, O.: Nová míza vietnamská

Mladi čeští Vietnamci-tradice nebo integrace?

Specifika zdravotního pojištění pro děti cizinců

Stávající právní úprava rozlišuje mezi dětmi občanů EU a dětmi cizinců pocházejích z jiných zemí.

Děti cizinců pocházejících z Evropské Unie mají zajištěnou účast na veřejném zdravotním pojištění za stejných podmínek jako jejich rodiče. Pokud občané EU pracují nebo podnikají v ČR, účastní se povinně veřejného zdravotního pojištění a jejich nezletilé děti jsou do tohoto pojištění zahrnuty za stejných podmínek jako děti českých občanů.

Jinak je to u dětí cizinců pocházejících ze zemí mimo EU. Jejich nároky se odvíjí od typu pobytu na území ČR. Děti s trvalým pobytem participují na veřejném zdravotním pojištění. Děti, které mají dlouhodobý pobyt nad 90 dnů, jsou však odkázány na komerční zdravotní pojištění. To s sebou však přináší pro jejich rodiče řadu obtíží.

1)komerční pojištění je pro některé rodiče - cizince na hranici jejich finančních možností

2)komerční pojištění kryje menší rozsah péče, než pojištění veřejné

3) některé skupiny dětí (například se zdravotním postižením) jsou komerčně „nepojistitelné“.

Komerční pojišťovny z ekonomických důvodů odmítají pojištěnce, u kterých lze očekávat časté čerpání zdravotní péče. Proto děti cizinců, které jsou chronicky nemocné, nemají v ČR zajištěnou přiměřenou zdravotní péči.

Osobní nástroje