Nelegální migranti

Z Czech Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Nelegální migrace v ČR

Nelegální migrací se v České republice rozumí nelegální vstup přes státní hranice na území našeho státu, ke kterému může dojít z různých důvodů; nedovolený způsob opuštění jiného státu; nelegální pobyt na území našeho státu, tj. porušení některé zákonem předepsané podmínky pro pobyt,tj. "porušování pobytového režimu".


Jsou rozlišovány dvě základní kategorie nelegální migrace:

A) nelegální migrace přes státní hranice ČR

B) nelegální migrace ve vnitrozemí ČR - porušování pobytového režimu

Nelegální migrace je vládou ČR dlouhodobě řazena mezi priority bezpečnostní politiky v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Tato problematika se stala každoročně předmětem jednání Bezpečnostní rady státu, vlády i Parlamentu ČR.

V ČR se vyskytují obě formy nelegální migrace. V obou kategoriích byl zaznamenám meziroční pokles, který se ještě více projevil po vstupu ČR do EU (2004). V letech 2004 - 2005 byl pokles nelegálních migrantů téměř o 50%. Podrobné statisky o nelegální migraci lze najít na stránkách ČSÚ Nelegální migrace

Nelegální migranti typu "přes státní hranice ČR"

Podle státní příslušnosti v této skupině dominují občané Ruska a Číny. Je pro ně charakteristické, že ČR využívají jako tranzitní území k cestě do západní Evropy, a to i s využitím azylové procedury. Ve statistikách těchto nelegálních migrantů se odrážejí změny, které nastaly se vstupem ČR do EU.

Nelegální migranty z kategorie "porušování pobytového režimu"

Většinu mezi cizinci odhalenými při porušování pobytového režimu tvoří dlouhodobě Ukrajinci. K jejich odhalení dochází jednak při kontrolních akcích ve vnitrozemí, jednak při odbavování na hraničních přechodech při výjezdu z ČR. Je pro ně charakteristické, že ČR je pro ně zpravidla cílovou zemí, na jejímž území se zdržují, hledají si zaměstnání a začleňují se do již existujících komunit svých krajanů. Pokud setrvávají na území ČR nad rámec povoleného pobytu, bez cestovních dokladů, bez pracovního povolení a možnosti legální obživy, jejich pobyt často doprovází neoprávněný výkon výdělečné činnosti, tj. "zaměstnání na černo" i páchání další trestné činnosti.

Příčiny nelegální migrace u Ukrajinců :

K nejdůležitějším příčinám patří náročnost a časová délka zařizování příslušných povolení, byrokracie, vízová povinnost, nedostatek srozumitelných informací, velká poptávka po levné pracovní síle ve stavebnictví a nedostatek sankcí proti zaměstnavatelům nelegálních pracovníků. Na nelegálních migrantech parazituje hierarchicky vybudovaná síť zprostředkovatelů a různých "podnikatelů", kteří nelegálně pracující Ukrajince zneužívají a okrádají. Velká část ukrajinských pracovníku s povolením k zaměstnání a pobytu v ČR nenašla své zaměstnání samostatně a je zapojena do tzv. "klientského" systému. Pod "klientským" systémem se v této souvislosti rozumí systém podnikatelů a zprostředkovacích firem, kteří organizují práci, obstarávají povolení k pobytu, zařizují ubytování a občas i stravování. Běžnou odměnou za takovéto služby je polovina vydělaného platu, buď po celou dobu zaměstnání, anebo méně často, na určitou dobu. Vystoupení z takto nevýhodného poměru je pro zaměstnance spojeno s téměř okamžitou ztrátou práce a oprávnění k pobytu v ČR. Jsou známé případy zneužívání pracovníků ve formě porušování pracovně-právních předpisů, jako je nevyplacení nemocenské, zapírání zdravotního pojištění anebo nedodržení sjednaných pracovních podmínek. Častou formou komunikace jsou výhrůžky.

„Klientský“ systém již natolik prorostl do pracovního trhu, že jednotlivec často nemůže bez podpory "klientů" získat jinou práci. Přístup části českých podnikatelů napomáhá tomuto systému. Podle výpovědí několika ukrajinských pracovníků, kteří se různě úspěšně pokoušeli zařídit si samostatně práci v ČR, někteří podnikatelé nejen často preferují levnou nelegální pracovní sílu, ale jsou nakloněni více důvěřovat zprostředkovatelským agenturám, než jednotlivcům. Je to ovlivněno jazykovou bariérou a byrokracií, která zaměstnavatele neúměrně zatěžuje. Roli hraje také poměrně nízká obeznámenost ukrajinských dělníků s českým pracovním právem.

Více informací

Nekorjak, Michal: Úvahy nad neregulérní migrací se zaměřením na ukrajinskou migraci v ČR. Fakulta sociálních studií Masarykovy University, IVRIS Working Papers 2007, 07/01 [1]

Polanská, J., Kadlecová, M: Neregulérní pobyt cizinců ČR: Problémy a jejich řešení, 2008, s. 80-83 a 42-45, ke stažení zde [2]

Sborník vydaly v rámci projektu "Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci" organizace Člověk v tísni, Poradna pro uprchlíky, Multikulturní centrum Praha a Organizace pro pomoc uprchlíkům. Tato publikace se zabývá různými aspekty nelegální migrace. Mezi jinými obsahuje i kapitoly zaměřené na oblast zdravotnictví. PVZP, a.s. zde má příspěvek o zdravotním pojištění pro cizince v ČR, kapitola autorů P. Slámy, L. Trnky a H. Roháčové pojednává o problémech českého zdravotnictví ve vztahu k nelegální migraci. Oblasti zdravotnictví se dotýká i kapitola autorky M. Jelínkové : Když se dítě nehodí.

Nelegální migrace v médiích

Dostupnost zdravotní péče

Přístup nelegálních migrantů ke zdravotní péči v ČR

Přístup (ne)legálních migrantů ke zdravotní péči.Accessibility of undocumented migrants to health care. Článek M. Jelínkové, Multikulturní centrum Praha

Projekty

Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci

Projekt Multikulturního centra Praha, který je podpořen granty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Regularizace je jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci. Projekt je zaměřen na posílení práv nelegálních migrantů, přičemž je kladen důraz na práva, která se týkají dostupnosti zdravotní péče a práva na rodinu a osobní život., a to prostřednictvím navrhování změn v migrační politice a úpravou stávající legislativy.

Partneři projektu: Člověk v tísni, Poradna pro uprchlíky, Poradna pro občanská/občanská a lidská práva.

Koordinátorka projektu: Marie Jelínková

Osobní nástroje