Vietnamci

Z Czech Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Socialistická republika Vietnam je stát v jihovýchodní Asii s více než dvoutisíciletou historií. Oblast zvaná Vietnam byla osídlována již od paleolitu, archeologové spojují začátky vietnamské civilizace s pozdním neolitem, ranou dobou bronzovou a s kulturou Phung-nguyen, která sídlila ve Vietnamu mezi lety 2000-1400 př.n.l. Podle odhadů z roku 2005 má Vietnam více než 83 miliónů obyvatel. Výraznou roli v národním hospodářství hraje zemědělství.


Obsah

Souhrn

Češi mají relativně dlouhodobé zkušenosti s přítomností vietnamského etnika na svém území. Do roku 1989 můžeme v imigraci Vietnamců do ČR najít ústřední motiv, kterým byla československá pomoc Vietnamu postiženému vietnamsko-americkou válkou.(blíže Brouček, 2005 ]. Diplomatické vztahy s VDR navázalo tehdejší Československo 2.2. 1950, válečná situace ve Vietnamu však znemožňovala vzájemné vztahy udržovat.Vietnamský národ je typický svým lidovým charakterem a hrdostí na svou statečnost. Vietnamci, kteří k nám přijíždějí, zažívají kulturní šok, pramenící z velké odlišnosti kultur.Snad nejvýraznějším rysem vietnamské komunity u nás je její uzavřenost, která jim pravděpodobně napomáhá vyrovnávat se s vnějším stresem. Vietnamci ale sdílejí některé podobné hodnoty, jako česká společnost, a těmi jsou především pracovitost, nekonfliktnost a snaha chovat se slušně a zdvořile v běžném společenském styku. U dětí a mládeže pozorujeme značnou motivaci a schopnosti k výborným školním výsledkům, které Vietnamci vnímají jako předpoklad sociální úspěšnosti. Náboženský život Vietnamců, žijících v ČR, je velmi nenápadný a vzniká dojem, že se většina z nich nehlásí veřejně k žádné etablované církvi a nejsou formálně v církvích organizováni. Někteří Vietnamci v ČR navštěvují spíše katolické kostely, i když ve Vietnamu je nejrozšířenější budhismus. Pro všechny Vietnamce je nesmírně zakořeněná tradice uctívání předků, které je v Asii všude obvyklé. Všichni Vietnamci nezávisle na náboženském vyznání se k němu hlásí a mají oltář svých předků ve svých domovech. Je velmi pravděpodobné, že to praktikují i Vietnamci, žijící v ČR.


Historie a vývoj vietnamské migrace v ČR- History and development of vietnamese migration in the CR

Vietnamská kultura a mentalita

Vietnamci kladou velký důraz na dodržování tradic při přípravě jídla, u kterého se sejde celá rodina a řeší nejdůležitější otázky domácnosti, obchodu, vzdělávání dítěte atd. Obědvá se velmi dlouho. Vietnamci jsou velmi zaměřeni na rodinu. V rodině rozhoduje otec nebo nejstarší syn a manželky jsou podřízené. Muži mají za povinnost vykonávat těžké práce a být silní v krizi. Očekává se, že děti budou poslouchat a uctívat rodiče a mít respekt před staršími. Učí je, aby byly poctivé, tiché a slušné. Vietnamci připisují vysokou hodnotu vzdělání a jsou v procesu vzdělávání v ČR velmi úspěšní. Ve Vietnamu působí jak asijské náboženské směry jako konfucianismus, taoismus a buddhismus, tak křesťanská církev. Asi 85% Vietnamců ve Vietnamu se hlásí k buddhismu a 8% ke křesťanství, z toho v naprosté většině ke katolictví. Pro Vietnamce jsou však nezávisle na náboženském cítění nesmírně důležité praktiky uctívání předků, opírající se o přesvědčení, že zemřelý člen rodiny nadále žije v jiné formě existence, zajímá se o svět a své příbuzné na Zemi, a má schopnost jejich činy ovlivňovat. Proto jsou data výročí úmrtí příbuzných důležitými dny oslav či vzpomínkových aktů. Cílem rituálů je zajistit pohodu zemřelých předků a jejich příznivou nakloněnost vůči pozůstalým, aby se jim dařilo. S prosbou o příznivou pomoc se na své předky obracejí Vietnamci vždy, když je čeká mimořádná událost, jako např. podepsání smlouvy, složení zkoušky, otevření firmy, apod. Sociální a nenáboženskou funkcí uctívání předků je reprodukce a kultivace hodnot příbuzenství, jako je především úcta dětí k rodičům, rodinná soudržnost a loyalita a pokračování rodové linie.


Vietnamci ve své vlasti tradičně neslaví své narozeniny, ale je velmi obvyklé, že v Evropě tento zvyk přebírají. Avšak úmrtí rodinného příslušníka je vždy nesmírně důležitou rodinnou událostí, s níž se pojí mnoho rituálů a tradic. Široká rodina se schází ke slavnostnímu jídlu na památku zemřelého, zapalují se vonné tyčinky s různými vzkazy a jsou servírovány různé druhy ovoce a jídla na oltáři zemřelého, který je obvykle pokryt mnoha jeho fotografiemi.


Pravidla slušného chování je učí neztěžovat situaci svým blízkým neustálými stížnostmi na vlastní problémy. Za nevhodné považují, pokud se muž dotkne cizí ženy. Stejně tak jako když někdo dá nohy na nábytek. Vietnamci se často usmívají nebo se nahlas smějí, a to když chtějí zmírnit nějakou nepříjemnou situaci, jsou v nesnázích, nerozumí, nebo si nejsou jistí. Při rozhovoru je pro ně nepříjemné a nezdvořilé díváte-li se jim přímo do očí, může to vyjadřovat domýšlivost nebo povýšenost.

Několik poznámek k integraci Vietnamců/Comments on integration of Vietnamese

Vietnamský týdeník Tuan Tin Moi/Vietnamese weekly Tuan Tin Moi

Vietnamská literatura přeložená do češtiny a slovenštiny

zdroje:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancestor_Worship
Špirudová, L., Ivanová, K., Halmo, R., Tomanová, D., Bursová, J.:Pečujeme o klienty odlišných etnik a kultur. 
Transkulturní péče v praxi aneb jak překonávat komunikační a kulturní bariéry při péči o pacienty odlišných etnik a kultur.
Výstup projektu „Překonávaní komunikačních a kulturních barier  při péči o pacienty odlišných etnik a kultur“, MZ ČR)

Statistiky Vietnamců v ČR

K  31.05.2008 v ČR pobývalo celkem 55 191 Vietnamců s povolením k pobytu 
(trvalý nebo dlouhodobý pobyt s vízem nad 90 dnů) tj. 13 % všech cizinců z této   
kategorie. 
 Zdroj: Cizinci v ČR, ČSÚ

Z toho 32 766 Vietnamců (64,3 %) zde pobývalo na základě trvalého pobytu. U skupiny cizinců jako celku je podíl osob s trvalým pobytem 40,3 % (ČSÚ). V letech 2001 - 2007 nabylo státní občanství ČR 343 Vietnamců. Vietnamci tvoří po Slovácích a Ukrajincích třetí nejpočetnější skupinu cizinců v ČR. Většina Vietnamců v ČR je v ekonomicky aktivním věku od 20 do 50 let. Postupně se zvyšuje zastoupení dětí do 10 let. V letech 2001 až 2007 získalo občanství ČR a oficiálně ztratilo statut cizince 343 Vietnamců( ČSÚ 2008).

Více informací zde[1]

Dlouhodobý pobyt má povoleno 21 262 občanů VSR, z toho 13 601 mužů a 7661 žen. Nejvíce Vietnamců žije v Karlovarském kraji, pak následuje Ústecký kraj a Praha. Předpokládá se navíc nelegální pobyt okolo 5 000 Vietnamců, tedy celkový počet by se mohl blížit 60 000. (Pro srovnání - V USA žije 1 250 000 Vietnamců, ve Francii přes 300 000 a ve SRN přes 100 000.)


Část vietnamské komunity tvoří děti, které v českých školách dobře prospívají. Průměrný prospěch vietnamských dětí je na základních školách 1,3, na středních školách 1,7. Více než 400 Vietnamců studuje u nás na vysokých školách, které absolvují většinou na tzv. červený diplom( Zdroj: Česko- vetnamská společnost).


Podrobné údaje o počtu Vietnamců a jejich ekonomické aktivitě naleznete na stránkách ČSÚ zde Cizinci v ČR

Zaměstnávání Vietnamců Employment of Vietnamese

Literatura k vietnamské migraci v ČR. Literature sources for Vietnamese migration in the Czech Republic

Zpráva z výzkumu vietnamských dělníků a dělnic v českých továrnách- Report from a research on Vietnamese workers in Czech factories

Zdravotní stav

Empirickou studii o migraci a zdraví ve Vietnamu zpracovanou v roce 2006 vietnamskými odborníky a podpořenou Populačním fondem Spojených národů (United Nation Population Fund) lze najít zde Migration and Health . Studie je postavená na výsledcích velkého celonárodního šetření, které provedl vietnamský Národní statistický úřad v roce 2004.

Zdravotní stav Vietnamců v ČR Health status of the Vietnamese in the Czech Republic

Nároky na zdravotní péči

Vietnamci s trvalým pobytem a případně i s českým občanstvím mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění za stejných podmínek jako čeští občané. Týká se to cca 63 % Vietnamců. U ostatních, kteří v ČR nemají trvalý pobyt (cca 1/3), záleží na zaměstnaneckém statusu. Zaměstnaci u firem, registrovaných v ČR, mají přístup k veřejnému zdrvotnímu pojištění. Vietnamci, kteří v ČR podnikají, mají možnost uzavřít smluvní zdravotní pojištění. Mezi Vietnamci je tato skupina ve srovnání s ostatními migranty častěji zastoupena.

Vietnamští pacienti dobře rozumí, že dodržování času při návštěvě lékaře je důležité, ale někdy vnímají čas odlišným způsobem a mohou se zpozdit. Dobré je, aby měli k dispozici telefonní číslo, na které by zavolali, když se zpozdí nebo musí zrušit návštěvu. Je-li dostatečně zdůrazněna důležitost návštěvy a rozvrh braní léku, obvykle splní očekávání zdravotnického personálu. Jazykové bariéry samozřejmě mohou vést k tomu, že přikývnou na známku, že sdělení slyšeli, ale nemusí rozumět nebo souhlasit. Mohou váhat s kladením otázek ve skupině lidí, proto je vhodnější vytvořit soukromí pro komunikaci. Když pacient požádá o přítomnost člena rodiny, je důležité mu vyhovět, je-li to možné. Rodina je rovněž důležitá při sdělování závažné diagnózy. Rodina často nechce, aby byl pacient ve stresu a měl ještě více obav. Vietnamští pacienti jsou velmi stydliví a skromní, hlavně ženy a je nutné zajistit soukromou místnost na prohlídku a nabídnout každému nemocniční košili, kalhoty a župan. Při osobní hygieně upřednostňují sprchu ráno a to každý den. Budou dávat přednost používání záchodu před podložní mísou nebo močovou lahví. Smrkání do kapesníku je u nich považováno za směšné a neslušné. Osobní hygiena je pro vietnamské pacienty velmi důležitá a raději si ji dělají sami. Pokud nemohou, upřednostňují, aby jim pomáhal člen rodiny stejného pohlaví. Respekt k soukromí a studu jsou důležité při pobytu Vietnamců v nemocnici. Stravují se 3x denně, přičemž oběd a večeře jsou hlavní jídla. Když jsou nemocní, upřednostňují teplé, měkké jídlo. Mají rádi listnatou zeleninu a ovoce. Rýži jí s každým jídlem. Nic studeného ústy nepřijímají. Hodně pijí, hlavně teplé čaje nebo vodu pokojové teploty popřípadě čaj bez citrónu a bez cukru zředěný vodou. Nemají v oblibě extrémně studené nápoje,hlavně ne s ledem. Požívají minimum mléčných výrobků, neboť věří, že způsobují střevní potíže, nemusí tolerovat laktózu. 3-6 měsíců v roce nesmí konzumovat žádné plody moře. Když jsou nemocní, jedí nejraději rýžovou kaši, hodně zeleniny a ovoce, čistý vývar se zeleninou a rýží. Mají rádi méně solenou stravu.

zdroj:  Špirudová, L., Ivanová, K., Halmo, R., Tomanová, D., Bursová, J.:Pečujeme o klienty odlišných etnik a kultur. 
Transkulturní péče v praxi aneb jak překonávat komunikační a kulturní bariéry při péči o pacienty odlišných etnik a kultur.
Výstup projektu „Překonávaní komunikačních a kulturních barier  při péči o pacienty odlišných etnik a kultur“, MZ ČR)

Některé zdravotní situace a vietnamské výrazy pro ně


Hodně pozornosti věnují těhotným ženám a dbají na zdravá jídla a dostatek odpočinku. Namáhavá činnost je pro ně nemyslitelná hlavně pak v posledním trimestru. Těhotné ženy musí být v teple a musí dodržovat speciální hygienu (např. na čištění zubů musí používat slanou vodu atp.). Jestli budoucí rodiče absolvují společně těhotenský kurz, otec se bude cítit lépe, bude-li přítomen porodu. Rodička může odmítnout chodit, ale když bude dobře poučena, bude s tím souhlasit. Je vhodné nabídnout nefarmakologické prostředky tišení bolesti.Nastávající rodičky trpí tiše. Křik není u vietnamských žen obvyklý.Důležitá je pro ně hygiena. Přirozený porod je upřednostňován před císařským řezem. Pokud se vyskytnou problémy s dítětem, je lepší je prokonzultovat s otcem nebo jiným členem rodiny. Tato osoba rozhodne, kdo to oznámí matce, nejlépe i v přítomnosti lékaře. Vietnamské ženy jsou zodpovědné za péči o nemocného člena rodiny. Poskytují hlavní péči kolem lůžka bez ohledu na pacientovo pohlaví. Očekává se, že poskytnou nemocnému denně koupel a jídlo. Když někdo onemocní, farář nebo mnich navštěvují pacienta a rodinu. Je-li třeba transfúze, členové rodiny budou ochotni darovat krev. Jestli je za určitých podmínek nutná pitva, rozhoduje o ní celá rodina. Vietnamci mají respekt před lékařskými autoritami a vyhledají preventivní prohlídky, když jim to lékař nebo sestra zdůrazní. Tlumočník je důležitý zejména pro starší lidi. Člen rodiny může být využit jako tlumočník, ale je nutné dávat pozor na citlivost tématu, hlavně u takových, které se týkající pohlaví. Pro Vietnamce není obezita problém – naopak je to pozitivní známka dobrého socioekonomického postavení a spokojenosti.

Upraveno podle: Špirudová, L., Ivanová, K., Halmo, R., Tomanová, D., Bursová, J.:Pečujeme o klienty odlišných etnik a  
kultur. Transkulturní péče v praxi aneb jak překonávat komunikační a kulturní bariéry při péči o pacienty odlišných etnik a 
kultur. Výstup projektu „Překonávaní komunikačních a kulturních barier  při péči o pacienty odlišných etnik a kultur“, MZ ČR)Dostupnost zdravotní péče Accessibility of health care

Kvalita péče

Velemínská M., Hudáčková, A. (2006): K problematice uspokojování potřeb u jedinců vietnamské a a čínské minority v hraničních situacích. Zdravotníctvo a sociálna práca, 2006, roč.1, č.3, s. 66

Samková, J., Tóthová, V., Velemínský, M., Sedláková, G. (2005): Zajištění efektivní, kulturně diferencované ošetřovatelské péče pro vietnamskou a čínskou minoritu v ČR. Nové trendy v ošetřovatelství IV, 9, 342 - 350

Velemínská, M.., Tóthová, V. (2006): K problematice poskytování kulturně diferencované ošetřovatelské péče ve vietnamské a čínské minoritě. In Nové trendy v ošetřovatelství V., české Budějovice: ZSF JU

Špirudová, L., Ivanová, K., Halmo, R., Tomanová, D., Bursová, J.:Pečujeme o klienty odlišných etnik a kultur. Transkulturní péče v praxi aneb jak překonávat komunikační a kulturní bariéry při péči o pacienty odlišných etnik a kultur. Výstup projektu „Překonávaní komunikačních a kulturních barier při péči o pacienty odlišných etnik a kultur“, MZ ČR)


Organizace a webové stránky. Kontaktní osoby. Organizations, websites, contacts

Osobní nástroje